Currently Transmitting
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Sao_Paulo) Callsign
2021-03-07 09:04:50PY2RMF
2021-03-07 09:04:50PY5KJ
2021-03-07 09:04:50PU2VLO
2021-03-07 09:04:50PU5KOD
2021-03-07 09:04:50PP6RF
2021-03-07 09:04:50PY3KZ
2021-03-07 09:04:50PU5KOP
2021-03-07 09:04:50PU1WCP
Last Heard List
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-03-07 08:46:33PU5KODALL PU5KOD 2
2021-03-07 06:49:50PY3KZALL PY3KZ 5
2021-03-07 06:39:242EØGJVALL 2EØGJV 2
2021-03-07 00:47:21KW4FABALL KW4FAB 1
2021-03-07 00:47:06PY2GRPALL PY2GRP 15
2021-03-06 23:20:23JS2IRYALL JS2IRY 2
2021-03-06 22:16:34YO2DNOALL YO2DNO 2
2021-03-06 22:13:31PU2VLOALL PU2VLO 1
2021-03-06 21:54:20PU4LCDALL PU4LCD 2
Todays Heard List
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-03-07 08:46:33PU5KODALL PU5KOD 2
2021-03-07 06:49:57PU5KODALL PU5KOD 2
2021-03-07 06:49:50PY3KZALL PY3KZ 5
2021-03-07 06:49:26PU5KODALL PU5KOD 18
2021-03-07 06:48:53PY3KZALL PY3KZ 31
2021-03-07 06:44:12PU5KODALL PU5KOD 24
2021-03-07 06:42:33PY3KZALL PY3KZ 37
2021-03-07 06:41:56PU5KODALL PU5KOD 22
2021-03-07 06:41:37PY3KZALL PY3KZ 9
2021-03-07 06:39:242EØGJVALL 2EØGJV 2
2021-03-07 06:39:052EØGJVALL 2EØGJV 0
2021-03-07 06:38:03PU5KODALL PU5KOD 6
2021-03-07 06:37:552EØGJVALL 2EØGJV 1
2021-03-07 06:37:412EØGJVALL 2EØGJV 2
2021-03-07 06:34:48PU5KODALL PU5KOD 6
2021-03-07 06:30:16PU5KODALL PU5KOD 8
2021-03-07 06:30:062EØGJVALL 2EØGJV 4
2021-03-07 06:28:00PU5KODALL PU5KOD 8
2021-03-07 06:27:22PU5KODALL PU5KOD 5
2021-03-07 06:26:46PU5KODALL PU5KOD 4
2021-03-07 06:26:352EØGJVALL 2EØGJV 4
2021-03-07 06:23:072EØGJVALL 2EØGJV 2
2021-03-07 05:28:30PU5KODALL PU5KOD 2
2021-03-07 05:28:23PU5KODALL PU5KOD 1
2021-03-07 05:28:18PU5KODALL PU5KOD 3
2021-03-07 05:28:06PU5KODALL PU5KOD 0
2021-03-07 05:23:24PU5KODALL PU5KOD 2
2021-03-07 05:21:48PU5KODALL PU5KOD 0
2021-03-07 05:13:152EØGJVALL 2EØGJV 1
2021-03-07 04:28:26PU5KODALL PU5KOD 2
2021-03-07 04:28:20PU5KODALL PU5KOD 1
2021-03-07 04:28:16PU5KODALL PU5KOD 1
2021-03-07 03:19:43PU5KODALL PU5KOD 1
2021-03-07 00:54:42PU5KODALL PU5KOD 0
2021-03-07 00:47:21KW4FABALL KW4FAB 1
2021-03-07 00:47:06PY2GRPALL PY2GRP 15
2021-03-07 00:47:02KW4FABALL KW4FAB 0
2021-03-07 00:45:25KW4FABALL KW4FAB 28
2021-03-07 00:43:50PY2GRPALL PY2GRP 30
2021-03-07 00:41:20KW4FABALL KW4FAB 21
2021-03-07 00:40:23PY2GRPALL PY2GRP 55
2021-03-07 00:39:35KW4FABALL KW4FAB 40
2021-03-07 00:38:19PY2GRPALL PY2GRP 12
2021-03-07 00:37:04KW4FABALL KW4FAB 5
2021-03-07 00:35:25PY2GRPALL PY2GRP 1
2021-03-07 00:34:39KW4FABALL KW4FAB 36
2021-03-07 00:32:27KW4FABALL KW4FAB 11
2021-03-07 00:31:24PY2GRPALL PY2GRP 59
2021-03-07 00:30:41KW4FABALL KW4FAB 34
2021-03-07 00:28:33KW4FABALL KW4FAB 7
2021-03-07 00:26:55PY2GRPALL PY2GRP 35
2021-03-07 00:25:28KW4FABALL KW4FAB 20
2021-03-07 00:24:13KW4FABALL KW4FAB 13
2021-03-07 00:23:56PY2GRPALL PY2GRP 12
2021-03-07 00:22:17PY2GRPALL PY2GRP 38
2021-03-07 00:21:40KW4FABALL KW4FAB 28
2021-03-07 00:20:55KW4FABALL KW4FAB 44
2021-03-07 00:20:53KW4FABALL KW4FAB 1
2021-03-07 00:19:48KW4FABALL KW4FAB 4
2021-03-07 00:18:58KW4FABALL KW4FAB 49
2021-03-07 00:17:23KW4FABALL KW4FAB 32
2021-03-07 00:16:13PY2GRPALL PY2GRP 58
2021-03-07 00:13:58KW4FABALL KW4FAB 6
2021-03-07 00:13:17PY2GRPALL PY2GRP 38
2021-03-07 00:12:30KW4FABALL KW4FAB 38
2021-03-07 00:11:49KW4FABALL KW4FAB 41
2021-03-07 00:11:27PY2GRPALL PY2GRP 18
2021-03-07 00:11:00KW4FABALL KW4FAB 21
2021-03-07 00:10:34PY2GRPALL PY2GRP 24
2021-03-07 00:10:08KW4FABALL KW4FAB 13
2021-03-07 00:09:41PY2GRPALL PY2GRP 17
2021-03-07 00:09:40PY2GRPALL PY2GRP 1
2021-03-07 00:09:18KW4FABALL KW4FAB 9
2021-03-06 23:20:23JS2IRYALL JS2IRY 2
2021-03-06 23:19:52JS2IRYALL JS2IRY 0
2021-03-06 22:35:03KW4FABALL KW4FAB 1
2021-03-06 22:34:30KW4FABALL KW4FAB 0
2021-03-06 22:34:29KW4FABALL KW4FAB 0
2021-03-06 22:34:29KW4FABALL KW4FAB 0
2021-03-06 22:28:17KW4FABALL KW4FAB 4
2021-03-06 22:28:06KW4FABALL KW4FAB 4
2021-03-06 22:28:03KW4FABALL KW4FAB 2
2021-03-06 22:27:51KW4FABALL KW4FAB 1
2021-03-06 22:26:46KW4FABALL KW4FAB 2
2021-03-06 22:26:35KW4FABALL KW4FAB 10
2021-03-06 22:16:34YO2DNOALL YO2DNO 2
2021-03-06 22:16:18YO2DNOALL YO2DNO 0
2021-03-06 22:13:31PU2VLOALL PU2VLO 1
2021-03-06 22:13:24PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-03-06 21:54:20PU4LCDALL PU4LCD 2
2021-03-06 21:41:18PU2VLOALL PU2VLO 2
2021-03-06 21:40:16PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-03-06 21:39:07PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-03-06 21:38:55PU2VLOALL PU2VLO 2
Last 7 days Heard List
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway
2021-03-07 08:46:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:49:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:49:50PY3KZALL PY3KZ
2021-03-07 06:49:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:48:53PY3KZALL PY3KZ
2021-03-07 06:44:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:42:33PY3KZALL PY3KZ
2021-03-07 06:41:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:41:37PY3KZALL PY3KZ
2021-03-07 06:39:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 06:39:052EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 06:38:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:37:552EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 06:37:412EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 06:34:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:30:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:30:062EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 06:28:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:27:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:26:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 06:26:352EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 06:23:072EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 05:28:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 05:28:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 05:28:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 05:28:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 05:23:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 05:21:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 05:13:152EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-07 04:28:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 04:28:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 04:28:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 03:19:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 00:54:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-07 00:47:21KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:47:06PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:47:02KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:45:25KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:43:50PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:41:20KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:40:23PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:39:35KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:38:19PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:37:04KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:35:25PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:34:39KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:32:27KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:31:24PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:30:41KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:28:33KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:26:55PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:25:28KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:24:13KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:23:56PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:22:17PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:21:40KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:20:55KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:20:53KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:19:48KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:18:58KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:17:23KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:16:13PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:13:58KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:13:17PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:12:30KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:11:49KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:11:27PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:11:00KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:10:34PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:10:08KW4FABALL KW4FAB
2021-03-07 00:09:41PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:09:40PY2GRPALL PY2GRP
2021-03-07 00:09:18KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 23:20:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 23:19:52JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 22:35:03KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:34:30KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:34:29KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:34:29KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:28:17KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:28:06KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:28:03KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:27:51KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:26:46KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:26:35KW4FABALL KW4FAB
2021-03-06 22:16:34YO2DNOALL YO2DNO
2021-03-06 22:16:18YO2DNOALL YO2DNO
2021-03-06 22:13:31PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-06 22:13:24PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-06 21:54:20PU4LCDALL PU4LCD
2021-03-06 21:41:18PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-06 21:40:16PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-06 21:39:07PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-06 21:38:55PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-06 20:31:13JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 20:30:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 20:28:42JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 20:28:34JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 19:48:31PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-06 19:23:44PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:23:28PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:23:18PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:55PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:51PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:51PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:46PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:38PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:26PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:22:14PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:21:47PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:21:31PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:21:25PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:21:17PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:21:09PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:20:59PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:20:54PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:20:48PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:20:35PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:20:24PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:18:10PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:17:58PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:17:33PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:17:24PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 19:10:40PU1JREALL PU1JRE
2021-03-06 19:00:36PU1JREALL PU1JRE
2021-03-06 18:40:05PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-06 16:26:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-06 15:21:04PY1IBMALL PY1IBM
2021-03-06 15:05:29PY1IBMALL PY1IBM
2021-03-06 14:39:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-06 13:46:38PU4LMCALL PU4LMC
2021-03-06 13:40:31PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-06 13:15:14PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 12:37:12PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 11:23:05PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 11:19:43PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 11:04:29PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 11:03:41PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 11:02:53PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 11:02:04PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 11:00:41PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 10:58:42PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 10:57:37PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 10:57:32PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 10:56:49PY3KZALL PY3KZ
2021-03-06 10:56:23PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 10:48:49PY2FGALL PY2FG
2021-03-06 09:57:54JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 07:36:49JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 07:26:45PY1PXALL PY1PX
2021-03-06 05:03:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-06 02:16:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 01:40:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 01:40:42JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 01:40:32JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-06 00:36:22KFØAPMALL KFØAPM
2021-03-06 00:36:21KFØAPMALL KFØAPM
2021-03-06 00:35:14KFØAPMALL KFØAPM
2021-03-06 00:35:07KFØAPMALL KFØAPM
2021-03-06 00:00:04KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:59:42KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:44:04ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:34:30ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:13:29ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:13:21KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:13:01ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:12:51KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:12:39KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:12:31ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:12:10KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:11:35KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:11:23ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:11:10KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:09:38ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:08:36PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 23:08:11KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:07:28ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:07:24ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:06:19KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:05:59KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:05:02ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:03:13ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 23:03:05KW4FABALL KW4FAB
2021-03-05 23:01:14PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:59:25ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 22:58:45PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:57:47ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 22:56:51ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 22:55:58PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:55:18ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 22:55:06PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:55:03PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:53:23ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 22:53:19ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-05 22:49:36PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:49:25PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:49:14PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 22:22:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:22:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:21:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:14:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:14:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:14:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:13:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:13:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:13:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:12:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:12:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:12:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:12:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:12:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:11:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:11:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:11:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:07:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:06:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:06:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:05:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:05:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:05:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:05:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:04:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:04:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:04:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:03:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:02:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:02:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:02:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:02:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:02:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 22:01:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 22:01:13PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-05 21:38:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:38:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:38:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:37:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:37:26PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 21:37:01PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 21:36:41PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 21:36:29PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 21:36:17PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 21:29:08PP1VCALL PP1VC
2021-03-05 21:26:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:24:40PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 21:24:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:24:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:23:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:23:43PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 21:22:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:22:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:21:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 21:05:39PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 21:05:30PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-05 20:54:29PU4LMCALL PU4LMC
2021-03-05 20:37:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:37:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:37:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:36:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:36:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:36:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:33:15PU1JREALL PU1JRE
2021-03-05 20:32:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:32:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:31:22PU1JREALL PU1JRE
2021-03-05 20:30:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:29:43PU1JREALL PU1JRE
2021-03-05 20:29:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:29:22PU1JREALL PU1JRE
2021-03-05 20:29:17PU1JREALL PU1JRE
2021-03-05 20:29:12PU1JREALL PU1JRE
2021-03-05 20:28:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:28:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:27:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:26:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:22:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:20:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 20:20:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:54:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:39:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:39:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 19:39:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:38:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 19:38:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:37:50PP1VCALL PP1VC
2021-03-05 19:32:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:30:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:30:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:20:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:20:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:20:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:19:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:19:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:18:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:17:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:17:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:17:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:16:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:16:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:16:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:16:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:16:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:15:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:15:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:15:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:14:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:14:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:14:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:14:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:13:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:13:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:12:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:12:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:12:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:12:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:11:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:11:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:11:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:11:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:11:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:10:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:10:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:10:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:10:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 19:10:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:57:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:55:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:55:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:55:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:55:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:54:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:53:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:53:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:52:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:52:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:51:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:51:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:51:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:50:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:50:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:50:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:49:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:48:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:48:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:48:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:47:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:46:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:46:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:44:59PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-05 18:44:51PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-05 18:44:40PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-05 18:30:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:30:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:30:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:30:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:29:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:04:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:03:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:03:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:03:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:03:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:03:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:02:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:02:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:02:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:02:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:01:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 18:01:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:01:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 18:01:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 18:01:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 18:00:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:59:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:58:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:58:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:58:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:57:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:57:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:56:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:56:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:56:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:55:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:54:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:54:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:54:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:53:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:53:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:53:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:52:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:51:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:51:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:51:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:50:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:50:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:50:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:50:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:50:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:49:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:49:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:48:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:47:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:47:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:46:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:43:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:43:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:43:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:43:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:43:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:42:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:42:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:41:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:41:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:41:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:41:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:41:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:41:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:40:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:40:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:40:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:40:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:39:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:39:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:38:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:37:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:36:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:35:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:35:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:35:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:35:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:33:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:33:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 17:33:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:33:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:33:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:32:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:32:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:32:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:32:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:32:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:32:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:31:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:31:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:31:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:31:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:31:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:31:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:30:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:30:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:30:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:30:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 17:29:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:29:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 17:11:17PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 17:08:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:53:11PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 16:44:59PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 16:43:31PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 16:42:412EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:42:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:41:212EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:39:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:39:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:36:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:35:112EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:34:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:34:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:32:312EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:31:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:30:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:30:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:29:572EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:28:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:28:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:28:342EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:27:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:27:062EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:26:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:26:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:25:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:25:222EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:25:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:24:092EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:21:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:21:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:18:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:17:062EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:16:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:14:112EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:13:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:12:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:12:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:11:482EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:11:062EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:10:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:08:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:06:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:04:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:04:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:03:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:02:472EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:02:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:01:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:00:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 16:00:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 16:00:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:59:472EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:58:072EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:57:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:56:452EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:56:342EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:54:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:53:352EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:51:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:50:392EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:50:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:48:592EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:47:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:47:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:45:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:45:292EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:44:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:43:102EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:42:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:41:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:40:532EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:39:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:39:232EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:38:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:38:232EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:37:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:36:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:35:032EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:34:302EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:32:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:32:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:31:332EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:31:302EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:31:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:31:012EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:30:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:30:172EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:29:452EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:29:352EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 15:23:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:22:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 15:03:16PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-05 14:47:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 14:34:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 14:30:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 14:30:05PU2PGOALL PU2PGO
2021-03-05 13:57:57PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-05 13:57:50PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-05 11:55:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 11:47:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 11:35:52PU2PGOALL PU2PGO
2021-03-05 11:34:582EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 11:03:222EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 11:02:512EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 10:48:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 10:47:532EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-05 10:04:13PU2KABALL PU2KAB
2021-03-05 09:57:21PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-05 09:52:51PU2KABALL PU2KAB
2021-03-05 09:49:16PP6DAALL PP6DA
2021-03-05 08:49:18PU2KABALL PU2KAB
2021-03-05 08:40:58PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:40:46PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:40:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:39:44PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:39:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:36:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:35:55PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:35:51PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:33:41PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:32:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:32:19PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:32:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:27:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:27:42PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:26:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:25:49PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:25:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:23:51PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:23:47PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:22:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:21:40PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:21:35PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:21:30PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:20:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 08:20:33PY2JUALL PY2JU
2021-03-05 08:00:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 06:30:04JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-05 06:29:57JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-05 06:17:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 06:14:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 06:00:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 05:59:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 05:59:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 05:39:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 05:23:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 05:23:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 05:22:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-05 04:54:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 03:18:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 03:02:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:45:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:14:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:14:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:14:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:13:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:13:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:12:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:11:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:11:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:11:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:11:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:10:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:10:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:10:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:08:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:07:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:04:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:01:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 02:01:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 02:01:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:58:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:57:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:57:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:56:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:55:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:54:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:53:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:51:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:50:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:50:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:49:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:49:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:49:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:49:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 01:49:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:33:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:21:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 01:19:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 00:59:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 00:55:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 00:55:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 00:54:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-05 00:27:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:26:01PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-05 00:25:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:22:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:20:51PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-05 00:20:25PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-05 00:17:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:14:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:14:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:12:47PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-05 00:11:58PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-05 00:10:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:07:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:07:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:07:25CD6AAUALL CD6AAU
2021-03-05 00:06:12PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-05 00:04:37PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-05 00:02:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:02:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-05 00:00:49PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:58:48PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:56:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:55:10PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-04 23:55:06PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:52:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:51:05PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-04 23:50:46PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:49:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:49:22PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:48:22PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-04 23:48:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:48:00PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-04 23:47:50PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:47:16PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-04 23:47:11PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:46:52PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 23:37:06KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:37:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:35:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 23:35:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 23:34:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:32:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:31:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:30:43KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:28:56KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:28:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:28:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:28:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 23:28:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 23:28:00KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:27:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:27:45KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:27:28KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:26:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:26:47KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:26:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:25:52KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:25:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 23:23:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:23:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:22:24KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:21:04KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:21:01KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:20:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:19:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:16:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:14:39KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:14:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:12:16KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:11:16KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:10:23KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:10:18KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:09:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:09:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:09:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:08:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:07:07KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:06:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:06:02KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:05:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:04:31KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:02:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 23:01:20KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 23:00:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:59:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:57:31KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:57:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:54:32KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:53:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:52:47KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:51:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:50:15KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:48:52KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:46:33KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:45:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:42:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:41:48KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:41:05KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:40:57KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:40:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:36:40KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:34:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:33:18KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:32:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:31:43KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:31:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:30:47KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:28:06KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:28:06KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:26:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:25:35KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:24:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:24:09PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 22:23:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:23:15PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 22:21:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:20:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:19:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:19:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:15:49PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 22:14:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:14:24ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:12:59ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:12:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:11:07PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 22:10:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:10:21KW4FABALL KW4FAB
2021-03-04 22:09:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:07:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:07:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 22:05:45ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:04:43PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 22:04:25ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:04:18ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:04:15ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:02:48PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 22:01:05ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 22:00:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:59:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:59:10ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-04 21:58:16PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 21:57:48PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:56:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:56:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:56:27PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 21:56:03PP1JRALL PP1JR
2021-03-04 21:56:02PP1JRALL PP1JR
2021-03-04 21:55:56PP1JRALL PP1JR
2021-03-04 21:55:45PP1VCALL PP1VC
2021-03-04 21:55:40PP1JRALL PP1JR
2021-03-04 21:53:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 21:52:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:52:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:49:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:48:39PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:47:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:46:06PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:45:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:45:18PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:42:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:42:46PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:41:58PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:41:45PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:40:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:39:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:38:56PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:38:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:38:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:38:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:38:19PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:37:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:36:29PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:33:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:33:46PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:33:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:32:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:31:58PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:31:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:30:45PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:29:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:28:25PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:25:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:24:40PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:24:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:24:06PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:23:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:23:41PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:23:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:23:20PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:23:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:22:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:18:39PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:18:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:18:10PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:18:00PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:17:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:17:10PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:17:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:16:47PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:16:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:16:20PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:16:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:15:43PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:14:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:14:25PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:13:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:12:41PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:10:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:10:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:09:59PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:09:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:07:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:06:54PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:06:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:05:51PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:04:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:04:09PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:03:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:03:13PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:03:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:01:47PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 21:00:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 21:00:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:59:58PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 20:59:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:59:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:58:08PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 20:57:45PU2UMUALL PU2UMU
2021-03-04 20:49:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:49:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:49:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:48:11PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-04 20:47:43PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-04 20:45:45PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-04 20:45:17PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-04 20:36:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 20:36:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:36:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 20:36:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:35:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 20:35:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:35:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 20:34:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:34:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 20:33:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:31:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 20:29:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:29:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:28:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:27:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:26:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:26:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:26:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:24:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:23:39PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 20:22:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:21:17PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 20:20:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:20:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:19:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:19:33PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 20:18:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:17:53PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 20:17:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:17:33PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 20:16:50PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 20:15:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:15:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:14:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:14:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 20:14:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 20:12:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:38:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:38:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:37:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:36:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:33:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:33:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:33:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:32:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:31:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:31:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:30:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:30:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:30:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:30:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 19:16:06PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 19:15:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 19:15:48PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 19:15:22PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 19:06:03KG6SQNALL KG6SQN
2021-03-04 19:05:45PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 19:05:17PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 19:00:46PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 19:00:31PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:58:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:58:46PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:56:24PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:56:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:53:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:53:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:53:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:51:01PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:50:46PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:48:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:48:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:46:48PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:45:16PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:44:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:43:19PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:43:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:40:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:40:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:37:54PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:36:50PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:35:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:34:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:34:42PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-04 18:33:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:32:49PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:31:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:31:02PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:30:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:29:32PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:29:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:28:58PP6DAALL PP6DA
2021-03-04 18:19:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:19:26PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:19:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:18:44PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:17:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:16:29PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:16:22PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:13:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:12:08PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:11:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:08:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:08:24PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:08:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:07:49PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:05:49PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:05:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:02:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 18:01:27PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 18:00:40PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 17:59:57PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 17:57:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:56:29PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 17:56:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:54:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:54:28PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 17:54:00PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 17:45:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:38:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:38:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:38:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:38:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:37:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:37:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:37:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:36:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:36:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:36:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:35:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:35:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:14:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 17:14:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 17:05:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:20:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:20:37PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:20:25PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:19:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:18:44PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:18:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:17:43PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:17:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:17:17PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:16:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:16:15PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:16:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:15:59PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:15:30PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:15:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:15:09PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:14:57PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 16:14:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:14:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:14:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:14:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:13:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:12:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:12:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:11:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:11:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:11:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:11:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 16:10:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:09:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 16:09:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 15:46:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 15:46:15PU4LCDALL PU4LCD
2021-03-04 15:46:11PU4LCDALL PU4LCD
2021-03-04 15:37:03PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 15:36:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 15:34:57PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 15:33:36PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 15:30:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 15:29:35PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 15:29:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 15:28:52PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 15:28:38PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 15:22:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 15:21:15PY3KZALL PY3KZ
2021-03-04 14:45:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 14:44:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 14:43:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 13:57:392EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-04 13:10:40PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 13:10:21PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 12:53:15PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 12:49:19PU4YDZ/991ALL PU4YDZ
2021-03-04 12:49:13PU4YDZ/991ALL PU4YDZ
2021-03-04 12:48:04PU4YDZ/991ALL PU4YDZ
2021-03-04 12:32:35PU4ADBALL PU4ADB
2021-03-04 12:32:31PU4ADBALL PU4ADB
2021-03-04 12:21:55PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-04 11:08:29PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 11:08:18PY1AYHALL PY1AYH
2021-03-04 11:08:05PY1AYHALL PY1AYH
2021-03-04 11:05:53PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 11:05:41PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 11:05:32PY1AYHALL PY1AYH
2021-03-04 10:48:54PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 10:47:11PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 10:46:40PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 10:46:10PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-04 10:44:57PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 10:42:41PY2AIRALL PY2AIR
2021-03-04 10:39:13PU1JREALL PU1JRE
2021-03-04 10:38:57PU1JREALL PU1JRE
2021-03-04 10:26:40PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-03-04 09:29:57JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:29:35PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:28:28PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:27:14JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:26:19PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:25:07JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:23:58JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:23:47JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:23:46PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 09:23:19JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:22:48PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 09:21:47JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:21:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:20:22JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:19:51JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:18:34JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:17:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:17:02PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:16:51JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:16:50JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:16:45PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 09:16:43PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 09:14:30PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:14:04PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:13:38PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:13:02JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:12:20JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:11:47JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:10:46JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:10:31PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:07:37PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:05:10JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:03:09PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 09:00:55JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 09:00:06PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 08:59:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:59:43PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 08:58:54PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 08:58:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:57:42PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 08:57:20JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:55:09JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:54:22PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 08:53:17JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:52:53PU2KABALL PU2KAB
2021-03-04 08:52:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:52:03JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:51:51JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:51:04JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:50:01JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:48:13JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:46:30JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:45:48JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:45:36JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:42:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 08:32:53PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 08:32:14PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 08:31:59PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 08:31:49PY2JUALL PY2JU
2021-03-04 08:31:35PY1RCMALL PY1RCM
2021-03-04 08:30:03PY1RCMALL PY1RCM
2021-03-04 08:18:11PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 07:47:18PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 07:47:17PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 07:35:22PU1LOMALL PU1LOM
2021-03-04 07:14:322EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-04 07:14:112EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-04 06:49:08PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 06:46:21PP5SDALL PP5SD
2021-03-04 06:18:43JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 06:18:36JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-04 03:37:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:37:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:23:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:23:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:23:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:23:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:21:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:20:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:20:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:19:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:18:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:17:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:16:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:16:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:15:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:14:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:14:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:14:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:14:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:14:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:10:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:10:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:07:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:07:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:07:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:07:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:06:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:06:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:04:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:04:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:04:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:03:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:02:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:01:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 03:00:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 03:00:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:59:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:58:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:57:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:57:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:57:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:56:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:56:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:56:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:55:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:54:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:54:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:54:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:53:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:53:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:52:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:52:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:51:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:51:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:51:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:51:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:51:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:50:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:50:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:50:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 02:35:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:35:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:35:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:34:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:31:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:29:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:28:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:27:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:25:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:25:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:25:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:23:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:09:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:09:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:07:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:05:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 02:02:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:02:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 02:01:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:58:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:58:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:55:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:55:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:53:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:53:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:52:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:49:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:48:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:46:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:45:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:44:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:42:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:41:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:39:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:38:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:37:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:37:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:36:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:35:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:35:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:33:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:33:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:32:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:31:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:31:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:29:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:29:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:28:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:28:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:27:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:27:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:26:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:26:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:22:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:21:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:20:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:20:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:19:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:18:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:18:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:16:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:16:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:15:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 01:15:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 01:15:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:51:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:51:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:50:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:49:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:37:17FT-991AALL PU4YDZ
2021-03-04 00:37:10FT-991AALL PU4YDZ
2021-03-04 00:27:02PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:26:38PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:26:35PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:26:32PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:25:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:24:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:24:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:24:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:24:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:23:52PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:23:09PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:22:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:20:59PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:20:22PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-04 00:20:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-04 00:14:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:14:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 00:11:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:08:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 00:07:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:06:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 00:04:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:03:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:02:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-04 00:01:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-04 00:00:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 23:58:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:58:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:57:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:57:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 23:56:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:54:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 23:52:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:52:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:52:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:51:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:49:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 23:49:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:48:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 23:47:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:47:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 23:47:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 23:17:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 22:06:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-03 22:05:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 22:05:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 22:04:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-03 22:03:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 22:03:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-03 22:02:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 22:01:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-03 22:01:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 22:00:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 22:00:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 21:59:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 21:59:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 21:59:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 21:59:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 21:58:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 21:58:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 21:57:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 21:57:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 21:57:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 21:57:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 21:49:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-03 21:48:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-03 21:15:08PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-03 21:14:36PY2JU/EDU*****EAmZA PY2JU
2021-03-03 20:35:08PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-03 18:13:51ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-03 18:13:41ZP4BRBALL PT9DIG
2021-03-03 14:21:272EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 14:20:192EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 14:19:572EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 13:47:152EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 13:43:302EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 13:43:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 13:43:122EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 12:48:21PU4UMUALL PU4UMU
2021-03-03 12:06:222EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 12:05:212EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 12:05:122EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 11:56:592EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 11:56:462EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 11:14:232EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 11:13:25PP5SDALL PP5SD
2021-03-03 10:17:55PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-03 10:17:33PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-03 09:01:422EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 08:34:452EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 08:08:35PY2JUALL PY2JU
2021-03-03 08:08:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 08:06:58PY2JUALL PY2JU
2021-03-03 08:05:432EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 08:05:20PY2JUALL PY2JU
2021-03-03 08:05:052EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 08:04:55PY2JUALL PY2JU
2021-03-03 07:19:55JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-03 07:14:06JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-03 06:44:12PY1PXALL PY1PX
2021-03-03 05:42:232EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:41:012EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:40:542EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:24:592EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:21:262EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:16:372EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:16:172EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 05:13:522EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 04:44:302EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-03 01:50:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:50:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:49:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:49:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:19:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:18:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:17:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:16:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:16:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:15:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:14:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:13:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:12:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:11:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:10:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:10:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:09:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:09:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:08:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:07:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:07:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:05:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:04:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 01:02:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 01:01:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:58:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:58:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:56:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:56:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:56:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:56:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:55:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:36:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:34:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:33:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:31:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:30:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:30:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:28:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:27:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:25:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:24:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:21:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:21:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:20:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:19:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:19:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:19:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-03 00:19:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-03 00:06:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-02 22:24:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-02 22:22:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 21:21:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 21:20:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:53:29PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:52:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:52:38PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:52:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:52:14PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:51:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:50:49PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:49:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:49:10PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:45:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:45:32PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:44:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:44:38PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:43:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:43:10PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:41:27PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-02 20:41:20PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:41:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:41:09PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-02 20:41:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:40:57PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-02 20:40:49PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:40:40PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-02 20:40:28PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-02 20:40:18PU2VLOALL PU2VLO
2021-03-02 20:40:01PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:39:58PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:39:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:37:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:37:49PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:37:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:37:14PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:36:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:33:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:33:26PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:33:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:33:11PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:32:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:32:47PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:31:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:31:47PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:31:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:29:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:28:25PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:28:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:27:55PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:27:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:27:26PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:26:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:26:15PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:26:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:25:19PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:24:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:23:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:23:02PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:21:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:20:37PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:19:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:18:45PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:18:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:18:01PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:17:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:17:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:16:57PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:16:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:16:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:16:04PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:15:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:15:15PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:14:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:14:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:14:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:14:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:13:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:13:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:12:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:12:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:11:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:11:44PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:11:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:11:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:10:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:10:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:10:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:09:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:09:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:09:34PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:09:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:09:12PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:08:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:08:41PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:08:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:08:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:07:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:07:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:07:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:06:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:06:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 20:05:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:05:38PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:05:26PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:05:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:05:04PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:04:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:04:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:04:28PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:03:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:03:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:03:04PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:03:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:02:55PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:02:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:02:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:01:53PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:01:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:01:35PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:01:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:01:10PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 20:00:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 20:00:28PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:58:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:57:57PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:56:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:54:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:54:50PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:54:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:54:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:53:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:53:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:53:22PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:53:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:51:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:51:43PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:50:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 19:48:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:48:16PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:45:43PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:45:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:43:41PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:43:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:43:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:43:00PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:42:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:42:50PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:42:30PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:42:06PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:41:32PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:38:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:37:36PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:36:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:36:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:35:43PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:35:35PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:35:28PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:29:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:29:24PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:29:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:29:13PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:28:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:27:50PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:27:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:27:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:27:36PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:27:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:27:28PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:19:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:19:05PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:18:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:18:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 19:18:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 19:18:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:09:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:08:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:08:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:07:51PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:07:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:07:12PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:07:11PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:07:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:06:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:06:34PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:06:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:06:21PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:06:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:06:09PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:06:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:05:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:05:36PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:05:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:05:18PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:05:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:04:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:04:02PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 19:03:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 19:00:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:58:50PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:57:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:56:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:54:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:54:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:52:52PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:51:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:49:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:48:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:47:39PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:47:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:45:48PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:44:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:43:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:41:21PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:40:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 18:40:24PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:40:08PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-03-02 18:37:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 14:04:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 14:04:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 12:49:46CT2IGZALL CT2IGZ
2021-03-02 12:40:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 12:36:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 12:35:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 11:56:25PU4UMUALL PU4UMU
2021-03-02 11:44:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 11:41:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-02 11:33:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 11:31:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 11:22:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 11:05:11PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:46:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 10:16:17PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:15:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 10:15:26PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:13:47PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:11:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 10:08:37PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:06:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 10:05:38PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:05:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 10:04:35PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:04:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 10:03:58PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:03:54PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 10:02:56PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-02 09:54:38JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 09:52:57JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 09:39:502EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 09:39:372EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 09:36:10PU2PGOALL PU2PGO
2021-03-02 09:03:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 08:42:42PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:41:55PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:38:27PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:38:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:38:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:38:10PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:37:27PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:37:03PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:36:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:36:13PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:36:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:35:43PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:35:32PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:34:05PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:33:39PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:32:20PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:32:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:32:00PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:31:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:30:57PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:30:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:30:04PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:29:46PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:29:32PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:29:29PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:28:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:28:38PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:28:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:27:53PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:27:44PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:24:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:24:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:24:15PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:23:00PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:22:28PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:21:34PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:21:19PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:21:01PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:20:33PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:20:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:20:08PP5SDALL PP5SD
2021-03-02 08:20:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:19:52PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:19:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:16:39PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:15:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:15:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:12:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:12:24JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 08:12:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:10:07JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 08:09:14PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:07:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:04:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:04:04PU1WCPALL PU1WCP
2021-03-02 08:03:20JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 08:03:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:02:22JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 08:02:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:02:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:02:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 08:02:04JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 08:00:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:59:54JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:58:26JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:57:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:55:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:54:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:53:02JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:52:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:52:27JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:50:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:50:37JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:50:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:49:58JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:49:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:49:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:49:18JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:48:58JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:48:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:48:29JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:48:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:48:01JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:47:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:47:06JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:46:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:46:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:46:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:46:08JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:45:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:45:27JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:45:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:44:46JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:44:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:44:08JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:43:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:43:34JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:42:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:42:21JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:42:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:41:36JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:41:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:41:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:41:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:40:47JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:38:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:37:52JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:37:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:36:13JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:35:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:33:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:33:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:30:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:30:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:27:20JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:25:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:23:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:21:24JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:20:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:20:05JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:19:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:19:39JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:19:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:18:50JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:18:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:17:44JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:17:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:16:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:16:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:14:28JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 07:14:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 07:13:46JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 06:51:49JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-02 06:34:532EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:34:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:34:022EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:32:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:30:042EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:29:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:26:49PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:24:062EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:22:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:19:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:16:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:16:202EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:16:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:15:222EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:12:032EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:11:352EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:10:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:09:342EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:08:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:08:132EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:07:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:07:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:07:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:06:572EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:06:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:06:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-02 06:03:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:03:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 06:02:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 05:52:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 05:49:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 05:49:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 05:49:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 05:48:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-02 05:28:122EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 22:50:34PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 22:50:11PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 22:46:24PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-01 22:46:20PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-01 22:28:28PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 22:28:15PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 22:19:47PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 22:19:26PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 22:19:06PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 21:42:01ZP4BRB/4ØØALL PT9DIG
2021-03-01 21:12:19ZP4BRB/4ØØALL PT9DIG
2021-03-01 20:21:20PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 20:12:05PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-01 18:58:41PU2VSOALL PU2VSO
2021-03-01 18:14:24PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-01 18:10:57PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-01 17:54:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:54:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:54:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:54:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:52:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:50:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:50:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:49:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:49:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:48:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:47:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:47:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:46:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:46:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:46:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:45:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:45:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:44:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:44:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:43:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:43:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 17:42:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:42:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 17:13:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 15:55:52PY1PXALL PY1PX
2021-03-01 15:43:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 15:09:39PP5SDALL PP5SD
2021-03-01 14:54:462EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:54:14PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:54:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:53:252EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:52:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:49:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:49:142EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:47:342EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:47:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:47:042EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:46:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:46:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:44:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:44:022EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:43:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:43:292EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:43:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:42:562EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:42:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:42:152EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:42:102EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:38:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:37:212EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:36:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:36:332EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:36:232EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:35:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:35:312EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:35:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:34:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:34:222EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:33:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:33:312EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:32:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:32:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:32:052EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:31:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:30:452EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:30:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:30:142EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:29:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:29:372EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:29:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:28:422EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:28:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:27:422EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-03-01 14:25:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:25:222EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:25:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:24:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:24:372EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:23:332EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:22:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:22:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:22:152EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:21:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:21:302EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:21:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:19:452EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:17:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:17:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:16:422EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:16:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:15:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:15:202EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:14:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:14:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:13:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:12:552EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:12:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:12:182EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:11:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:11:212EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:10:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:09:092EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:08:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:08:262EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:07:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:07:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:07:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:06:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:06:192EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:05:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:05:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:05:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:05:10PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:04:542EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:03:57PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:02:582EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:02:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:01:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:01:212EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:00:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 14:00:522EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 14:00:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:59:572EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 13:59:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:59:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 13:58:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:57:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:53:432EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 13:52:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:50:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:49:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:47:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 13:47:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:45:222EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 13:02:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:01:46PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 13:01:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 13:00:42PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 13:00:40PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 13:00:292EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 13:00:05PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:59:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:59:22PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:58:09PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:56:51PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:55:30PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:52:33PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:52:29PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:49:392EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 12:46:542EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 12:46:48PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:46:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:43:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:40:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:40:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:39:42PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:37:52PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:35:56PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:35:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:32:532EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 12:32:29PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:32:22PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:31:492EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 12:30:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:28:28PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:26:08PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:24:35PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:22:33PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:19:32PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:16:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:14:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:12:52PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:10:51PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:08:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:08:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:06:53PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:05:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 12:04:11PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 12:01:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:59:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:58:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:57:39PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:55:08PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:55:05PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:54:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:54:08PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:53:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:51:53PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:49:01PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:47:28PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:45:02PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:44:58PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:44:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:43:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:43:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:42:58PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:42:12PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:40:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:40:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:39:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:38:16PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:38:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:37:45PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 11:26:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:25:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:25:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:24:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:22:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:21:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:21:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:20:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:19:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:19:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:16:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:14:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:14:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:14:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:12:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:10:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:10:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:10:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:09:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:08:51PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:08:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:07:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 11:07:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 11:02:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:42:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:42:31PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:41:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:41:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:36:33PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:36:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:36:09PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:34:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:34:31PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:30:11PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:29:03PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:28:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:27:19PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:26:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:23:43PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:22:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:22:45JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 10:19:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:18:15PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:17:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:17:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:14:26PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:13:57PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:11:22PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:10:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:07:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 10:06:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 10:05:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 10:05:19JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 10:04:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 10:01:21PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 10:00:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:57:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:56:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:56:58JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:56:31PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 09:55:48PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 09:53:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:52:59JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:50:57PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 09:48:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:48:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:47:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:47:40PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:46:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:46:01JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:45:26JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:44:56JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:42:36PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 09:42:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:41:57PU4YDZ-991ALL PU4YDZ
2021-03-01 09:39:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:38:19JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:37:17PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:36:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:35:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:35:31PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:34:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:33:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:32:02PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:31:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:31:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:30:58JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:29:15PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:28:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:28:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:27:39JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:27:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:27:11JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:26:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:26:26JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:25:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:25:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:24:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:24:45JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:24:37PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:24:18JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:23:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:23:48JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:23:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:23:14JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:22:44PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:22:17JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:21:50PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:21:39JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:20:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:20:43JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:20:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:20:01JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:19:46PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:19:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:19:13JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:19:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:18:39JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:18:20PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:17:58JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:11:03JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:10:41PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 09:03:35JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 09:02:12PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:58:37PU2TPLALL PU2TPL
2021-03-01 08:57:24JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 08:54:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 08:48:39PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:48:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:47:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:46:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:46:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:46:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:34:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:33:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:32:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:32:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:31:27PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:30:38PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:30:24PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:29:56PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:29:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:27:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:27:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:26:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:22:36PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:07:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:07:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:07:16PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:06:00PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 08:05:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 06:41:10JS2IRYALL JS2IRY
2021-03-01 05:26:262EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 05:25:282EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 05:00:382EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 04:58:202EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 04:57:312EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 04:17:572EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 04:16:442EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 04:08:552EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 03:54:542EØGJVALL 2EØGJV
2021-03-01 01:20:23PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:20:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:19:59PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:19:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:19:28PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:19:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:18:58PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:18:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:18:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:06:19PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:06:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:05:55PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:05:29PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:04:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:03:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 01:02:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 01:00:05PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:59:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:58:32PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:58:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:58:09PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:56:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:56:07PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:53:06PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:52:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:50:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:50:21PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:50:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:50:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:49:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:35:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:35:04PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:34:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:34:30PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:34:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:34:18PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:34:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-03-01 00:34:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:33:52PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:33:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:32:54PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:32:25PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:31:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:30:22PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:29:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:28:47PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:28:26PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:28:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:27:45PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:26:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:23:33PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:22:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:21:03PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:19:34PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:19:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:18:42PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:17:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:17:13PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:16:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-03-01 00:16:48PU5KODALL PU5KOD
2021-03-01 00:16:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 23:00:53PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 22:43:32KW4FABALL KW4FAB
2021-02-28 20:11:18PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 19:44:26PU2UMUALL PU2UMU
2021-02-28 19:41:26PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 19:22:09PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-28 19:22:01PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-28 19:15:32PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 19:14:52PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 19:14:13PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 19:14:01PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 19:13:54PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 18:50:08PU4LSBALL PU4LSB
2021-02-28 18:44:28PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 18:43:58PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 18:43:51PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 18:43:44PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 18:42:37PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 18:42:28PU1JREALL PU1JRE
2021-02-28 18:30:33PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 18:26:39PU2LNVALL PU2LNV
2021-02-28 18:26:39PU2LNVALL PU2LNV
2021-02-28 17:28:47CT5JYEALL CQØDKE
2021-02-28 17:28:20CT5JYEALL CQØDKE
2021-02-28 17:25:59PY2JUALL PY2JU
2021-02-28 17:25:37PY2JUALL PY2JU
2021-02-28 17:25:11PY2JUALL PY2JU
2021-02-28 17:24:28PY2DCEALL PY2DCE
2021-02-28 17:24:23PY2DCEALL PY2DCE
2021-02-28 16:11:30PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 16:11:19PY1IBMALL PY1IBM
2021-02-28 16:09:28PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 16:09:25PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 16:07:12PY1IBMALL PY1IBM
2021-02-28 16:05:21PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 16:04:29PY1IBMALL PY1IBM
2021-02-28 16:04:13PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 16:03:40PY1IBMALL PY1IBM
2021-02-28 15:09:11PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 15:08:53ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 15:08:19PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 15:05:14PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 15:02:44ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 15:01:00PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:57:59PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:57:56PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:57:09ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:55:53ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:53:31ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:52:02PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:50:28PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:49:02ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:46:17PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:44:56ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:43:41PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:43:36ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:42:34ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:42:22PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 14:42:04ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-28 14:08:07PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 13:44:04PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 13:36:28PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 13:35:16PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 13:35:06PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 13:33:52PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 13:33:48PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 13:33:47PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 13:12:34PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 13:07:33PY3KZALL PY3KZ
2021-02-28 12:39:36PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 12:39:27PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 12:39:16PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 12:30:28PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 12:17:24PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 11:15:42PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 11:03:55PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 10:59:14PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:58:14PP5SDALL PP5SD
2021-02-28 10:38:11PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:38:04PY1PXALL PY1PX
2021-02-28 10:36:58PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:35:46PY1PXALL PY1PX
2021-02-28 10:34:06PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:33:07PY1PXALL PY1PX
2021-02-28 10:32:36PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:32:15PY1PXALL PY1PX
2021-02-28 10:32:01PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:31:44PY1PXALL PY1PX
2021-02-28 10:28:552EØGJVALL 2EØGJV
2021-02-28 10:22:10PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:14:51PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:14:33PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:14:12PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:14:03PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:08:262EØGJVALL 2EØGJV
2021-02-28 10:08:06PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:07:58PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:07:17PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:05:192EØGJVALL 2EØGJV
2021-02-28 10:03:07PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:02:57PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 10:02:10PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 09:59:43PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 09:59:32PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 09:58:39PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 09:04:23PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 09:04:13PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 09:01:04JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:59:22PU2PGOALL PU2PGO
2021-02-28 08:58:54JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:58:26PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:57:17JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:56:17PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:54:32JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:53:14PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:51:35JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:50:31PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:48:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:46:33PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:44:42JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:44:13PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:42:57JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:42:19PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:41:32JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:40:32PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:39:29JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:38:42PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:38:25JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:38:09PU2LQLALL PU2LQL
2021-02-28 08:28:09JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:27:59PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:26:55JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:26:16PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:25:44JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:25:37PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:25:09JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:23:45PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:20:54JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:20:19PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:19:47PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:18:44PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:16:44JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:15:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:14:38JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:13:25PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:12:08JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:11:24PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:09:07PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:08:57JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:08:47PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:06:31JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 08:05:35PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:02:31PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 08:00:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:59:58PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:57:53JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:57:09PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:55:37JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:54:59PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:52:19JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:51:17PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:50:16PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:50:13PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:48:43JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:47:29PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:47:29PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:47:24PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:47:12JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:47:00PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:46:10JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:45:15PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:44:28JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:44:06PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:43:33JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:43:22PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:43:06JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:35:09JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:34:13JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 07:09:36PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:09:03PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 07:08:47PU1WCPALL PU1WCP
2021-02-28 06:30:53PY3KZALL PY3KZ
2021-02-28 03:03:41JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 02:57:42JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:25:13PU5KODALL PU5KOD
2021-02-28 01:19:32JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:19:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:18:45JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:18:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:18:21JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:18:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:17:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:15:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:13:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:13:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:10:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:07:31JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:05:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 01:04:19JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 01:01:00JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:59:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:58:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:56:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:52:51JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:51:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:48:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:45:23JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:42:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:40:01JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:38:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:36:29JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:33:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:31:37JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:30:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:28:45JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:28:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-28 00:27:55JS2IRYALL JS2IRY
2021-02-28 00:27:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-27 23:47:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-02-27 23:04:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-02-27 22:51:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-02-27 22:20:36PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 22:07:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-27 21:56:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-27 21:56:28PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:56:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-27 21:56:11PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:55:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-02-27 21:42:12ZP4BRBALL PT9DIG
2021-02-27 21:31:00PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:30:48PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:30:28PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:30:15PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:30:12PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:28:50PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:28:46PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:27:18PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:26:32PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:25:56PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:25:47PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:25:23PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:25:10PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:24:56PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:24:26PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:24:09PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:23:54PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:23:47PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:23:30PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:23:21PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:23:11PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:23:03PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:22:46PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:22:21PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:22:10PU2TPLALL PU2TPL
2021-02-27 21:21:23PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:20:53PU2VSOALL PU2VSO
2021-02-27 21:20:29PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:12:50PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:12:07PY3KZALL PY3KZ
2021-02-27 21:10:09PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:10:04PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:10:00PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:07:49PY3KZALL PY3KZ
2021-02-27 21:05:26PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:03:41PY3KZALL PY3KZ
2021-02-27 21:03:12PU5KODALL PU5KOD
2021-02-27 21:03:02PY3KZALL PY3KZ
2021-02-27 21:02:45PY3KZALL PY3KZ
Brazil YSF77777 Reflector Dashboard v2020-dev | Last Reload 2021-03-07, 09:06:21 (America/Sao_Paulo) | Customized by PU5KOD based on DG9VH YSFReflector-Dashboard | Source